Original

मा भैर्मन्दमनो विचिन्त्य बहुधा यामीश्चिरं यातनानामी नः प्रभवन्ति पापरिपवः स्वामी ननु श्रीधरः ।आलस्यं व्यपनीय भक्तिसुलभं ध्यायस्व नारायणंलोकस्य व्यसनापनोदनकरो दासस्य किं न क्षमः ॥ ९ ॥

Segmented

मा भैः मन्द-मनः विचिन्त्य बहुधा यामाः चिरम् यातना न अमी नः प्रभवन्ति पाप-रिपवः स्वामी ननु श्रीधरः आलस्यम् व्यपनीय भक्ति-सुलभम् ध्यायस्व नारायणम् लोकस्य व्यसन-अपनोदन-करः दासस्य किम् न क्षमः

Analysis

Word Lemma Parse
मा मा pos=i
भैः भी pos=v,p=2,n=s,l=lun_unaug
मन्द मन्द pos=a,comp=y
मनः मनस् pos=n,g=n,c=8,n=s
विचिन्त्य विचिन्तय् pos=vi
बहुधा बहुधा pos=i
यामाः याम pos=a,g=f,c=2,n=p
चिरम् चिरम् pos=i
यातना यातना pos=n,g=f,c=2,n=p
pos=i
अमी अदस् pos=n,g=m,c=1,n=p
नः मद् pos=n,g=,c=6,n=p
प्रभवन्ति प्रभू pos=v,p=3,n=p,l=lat
पाप पाप pos=a,comp=y
रिपवः रिपु pos=n,g=m,c=1,n=p
स्वामी स्वामिन् pos=n,g=m,c=1,n=s
ननु ननु pos=i
श्रीधरः श्रीधर pos=n,g=m,c=1,n=s
आलस्यम् आलस्य pos=n,g=n,c=2,n=s
व्यपनीय व्यपनी pos=vi
भक्ति भक्ति pos=n,comp=y
सुलभम् सुलभ pos=a,g=m,c=2,n=s
ध्यायस्व ध्या pos=v,p=2,n=s,l=lot
नारायणम् नारायण pos=n,g=m,c=2,n=s
लोकस्य लोक pos=n,g=m,c=6,n=s
व्यसन व्यसन pos=n,comp=y
अपनोदन अपनोदन pos=n,comp=y
करः कर pos=a,g=m,c=1,n=s
दासस्य दास pos=n,g=m,c=6,n=s
किम् किम् pos=i
pos=i
क्षमः क्षम pos=a,g=m,c=1,n=s