Original

दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तके प्रकामम् ।अवधीरितशारदारविन्दौ चरणौ ते मरणे ऽपि चिन्तयामि ॥ ७ ॥

Segmented

दिवि वा भुवि वा मे अस्तु वासो नरके वा नरक-अन्तके प्रकामम् अवधीरित-शारद-अरविन्दौ चरणौ ते मरणे ऽपि चिन्तयामि

Analysis

Word Lemma Parse
दिवि दिव् pos=n,g=,c=7,n=s
वा वा pos=i
भुवि भू pos=n,g=f,c=7,n=s
वा वा pos=i
मे मद् pos=n,g=,c=6,n=s
अस्तु अस् pos=v,p=3,n=s,l=lot
वासो वास pos=n,g=m,c=1,n=s
नरके नरक pos=n,g=m,c=7,n=s
वा वा pos=i
नरक नरक pos=n,comp=y
अन्तके अन्तक pos=n,g=m,c=7,n=s
प्रकामम् प्रकाम pos=n,g=m,c=2,n=s
अवधीरित अवधीरित pos=a,comp=y
शारद शारद pos=a,comp=y
अरविन्दौ अरविन्द pos=n,g=m,c=2,n=d
चरणौ चरण pos=n,g=m,c=2,n=d
ते त्वद् pos=n,g=,c=6,n=s
मरणे मरण pos=n,g=n,c=7,n=s
ऽपि अपि pos=i
चिन्तयामि चिन्तय् pos=v,p=1,n=s,l=lat