Original

श्रीमुकुन्दपदाम्भोजमधुनः परमाद्भुतम् ।यत्पायिनो न मुह्यन्ति मुह्यन्ति यदपायिनः ॥ ४ ॥

Segmented

श्री-मुकुन्द-पद-अम्भोज-मध्वः परम-अद्भुतम् यद्-पायिन् न मुह्यन्ति मुह्यन्ति यद्-अ पायिन्

Analysis

Word Lemma Parse
श्री श्री pos=n,comp=y
मुकुन्द मुकुन्द pos=n,comp=y
पद पद pos=n,comp=y
अम्भोज अम्भोज pos=n,comp=y
मध्वः मधु pos=n,g=n,c=6,n=s
परम परम pos=a,comp=y
अद्भुतम् अद्भुत pos=n,g=n,c=2,n=s
यद् यद् pos=n,comp=y
पायिन् पायिन् pos=a,g=m,c=1,n=p
pos=i
मुह्यन्ति मुह् pos=v,p=3,n=p,l=lat
मुह्यन्ति मुह् pos=v,p=3,n=p,l=lat
यद् यद् pos=n,comp=y
pos=i
पायिन् पायिन् pos=a,g=m,c=1,n=p