Original

अयाच्यमक्रेयमयातयाममपाच्यमक्षय्यमदुर्भरं मे ।अस्त्येव पाथेयमितः प्रयाणे श्रीकृष्णनाममृतभागधेयम् ॥ ३३ ॥

Segmented

अ याच् अ क्री अ यातयामम् अ पक्तव्यम् अक्षय्यम् अ दुर्भरम् मे अस्ति एव पाथेयम् इतस् प्रयाणे श्री-कृष्ण-नाम-मृत-भागधेयम्

Analysis

Word Lemma Parse
pos=i
याच् याच् pos=va,g=n,c=1,n=s,f=krtya
pos=i
क्री क्री pos=va,g=n,c=1,n=s,f=krtya
pos=i
यातयामम् यातयाम pos=a,g=n,c=1,n=s
pos=i
पक्तव्यम् पच् pos=va,g=n,c=1,n=s,f=krtya
अक्षय्यम् अक्षय्य pos=a,g=n,c=1,n=s
pos=i
दुर्भरम् दुर्भर pos=a,g=n,c=1,n=s
मे मद् pos=n,g=,c=6,n=s
अस्ति अस् pos=v,p=3,n=s,l=lat
एव एव pos=i
पाथेयम् पाथेय pos=n,g=n,c=1,n=s
इतस् इतस् pos=i
प्रयाणे प्रयाण pos=n,g=n,c=7,n=s
श्री श्री pos=n,comp=y
कृष्ण कृष्ण pos=n,comp=y
नाम नामन् pos=n,comp=y
मृत मृ pos=va,comp=y,f=part
भागधेयम् भागधेय pos=n,g=n,c=1,n=s