Original

शत्रुच्छेदैकमन्त्रं सकलमुपनिषद्वाक्यसंपूज्यमन्त्रंसंसारोत्तारमन्त्रं समुदितमनसां सङ्गनिर्याणमन्त्रम् ।सर्वैश्वर्यैकमन्त्रं व्यसनभुजगसंदष्टसंत्राणमन्त्रंजिह्वे श्रीकृष्णमन्त्रं जप जप सततं जन्मसाफल्यमन्त्रम् ॥ २९ ॥

Segmented

शत्रु-छेद-एक-मन्त्रम् सकलम् उपनिषद्-वाक्य-सम्पूजय्-मन्त्रम् संसार-उत्तार-मन्त्रम् समुदि-मनसाम् सङ्ग-निर्याण-मन्त्रम् सर्व-ऐश्वर्य-एक-मन्त्रम् व्यसन-भुजग-संदष्ट-संत्राण-मन्त्रम् जिह्वे श्री-कृष्ण-मन्त्रम् जप जप सततम् जन्म-साफल्य-मन्त्रम्

Analysis

Word Lemma Parse
शत्रु शत्रु pos=n,comp=y
छेद छेद pos=n,comp=y
एक एक pos=n,comp=y
मन्त्रम् मन्त्र pos=n,g=m,c=2,n=s
सकलम् सकल pos=a,g=m,c=2,n=s
उपनिषद् उपनिषद् pos=n,comp=y
वाक्य वाक्य pos=n,comp=y
सम्पूजय् सम्पूजय् pos=va,comp=y,f=krtya
मन्त्रम् मन्त्र pos=n,g=m,c=2,n=s
संसार संसार pos=n,comp=y
उत्तार उत्तार pos=n,comp=y
मन्त्रम् मन्त्र pos=n,g=m,c=2,n=s
समुदि समुदि pos=va,comp=y,f=part
मनसाम् मनस् pos=n,g=m,c=6,n=p
सङ्ग सङ्ग pos=n,comp=y
निर्याण निर्याण pos=n,comp=y
मन्त्रम् मन्त्र pos=n,g=m,c=2,n=s
सर्व सर्व pos=n,comp=y
ऐश्वर्य ऐश्वर्य pos=n,comp=y
एक एक pos=n,comp=y
मन्त्रम् मन्त्र pos=n,g=m,c=2,n=s
व्यसन व्यसन pos=n,comp=y
भुजग भुजग pos=n,comp=y
संदष्ट संदंश् pos=va,comp=y,f=part
संत्राण संत्राण pos=n,comp=y
मन्त्रम् मन्त्र pos=n,g=m,c=2,n=s
जिह्वे जिह्वा pos=n,g=f,c=8,n=s
श्री श्री pos=n,comp=y
कृष्ण कृष्ण pos=n,comp=y
मन्त्रम् मन्त्र pos=n,g=m,c=2,n=s
जप जप् pos=v,p=2,n=s,l=lot
जप जप् pos=v,p=2,n=s,l=lot
सततम् सततम् pos=i
जन्म जन्मन् pos=n,comp=y
साफल्य साफल्य pos=n,comp=y
मन्त्रम् मन्त्र pos=n,g=m,c=2,n=s