Original

भक्तद्वेषिभुजंगगारुडमणिस्त्रैलोक्यरक्षामणिर्गोपीलोचनचातकाम्बुदमणिः सौन्दर्यमुद्रामणिः ।श्रीकान्तामणिरुक्मिणीघनकुचद्वन्द्वैकभूषामणिःश्रेयो ध्येयशिखाम्णिर्दिशतु नो गोपालचूडामणिः ॥ २८ ॥

Segmented

भक्त-द्वेषिन्-भुजङ्ग-गारुड-मणिः त्रैलोक्य-रक्षा-मणिः गोपी-लोचन-चातक-अम्बुद-मणिः सौन्दर्य-मुद्रा-मणिः श्री-कान्ता-मणि-रुक्मिणी-घन-कुच-द्वन्द्व-एक-भूषा-मणिः श्रेयो ध्या-शिखाम् निर्दिशतु नो गोपाल-चूडामणिः

Analysis

Word Lemma Parse
भक्त भक्त pos=n,comp=y
द्वेषिन् द्वेषिन् pos=a,comp=y
भुजङ्ग भुजंग pos=n,comp=y
गारुड गारुड pos=n,comp=y
मणिः मणि pos=n,g=m,c=1,n=s
त्रैलोक्य त्रैलोक्य pos=n,comp=y
रक्षा रक्षा pos=n,comp=y
मणिः मणि pos=n,g=m,c=1,n=s
गोपी गोपी pos=n,comp=y
लोचन लोचन pos=n,comp=y
चातक चातक pos=n,comp=y
अम्बुद अम्बुद pos=n,comp=y
मणिः मणि pos=n,g=m,c=1,n=s
सौन्दर्य सौन्दर्य pos=n,comp=y
मुद्रा मुद्रा pos=n,comp=y
मणिः मणि pos=n,g=m,c=1,n=s
श्री श्री pos=n,comp=y
कान्ता कान्ता pos=n,comp=y
मणि मणि pos=n,comp=y
रुक्मिणी रुक्मिणी pos=n,comp=y
घन घन pos=a,comp=y
कुच कुच pos=n,comp=y
द्वन्द्व द्वंद्व pos=n,comp=y
एक एक pos=n,comp=y
भूषा भूषा pos=n,comp=y
मणिः मणि pos=n,g=m,c=1,n=s
श्रेयो श्रेयस् pos=n,g=n,c=1,n=s
ध्या ध्या pos=va,comp=y,f=krtya
शिखाम् शिखा pos=n,g=f,c=2,n=s
निर्दिशतु निर्दिश् pos=v,p=3,n=s,l=lot
नो मद् pos=n,g=,c=6,n=p
गोपाल गोपाल pos=n,comp=y
चूडामणिः चूडामणि pos=n,g=m,c=1,n=s