Original

जिह्वे कीर्तय केशवं मुररिपुं चेतो भज श्रीधरंपाणिद्वन्द्व समर्चयाच्युतकथां श्रोत्रद्वय त्वं श्रुणु ।कृष्णं लोकय लोचनद्वय हरेर्गच्छाङ्घ्रियुग्मालयंजिघ्र घ्राण मुकुन्दपादतुलसीं मुर्धन्नमाधोक्षजम् ॥ २६ ॥

Segmented

जिह्वे कीर्तय केशवम् मुररिपुम् चेतो भज श्रीधरम् पाणि-द्वंद्वैः समर्चय अच्युत-कथाम् श्रोत्र-द्वयैः त्वम् शृणु कृष्णम् लोकय लोचन-द्वयैः हरेः गच्छ अङ्घ्रि-युग्म-आलयम् जिघ्र घ्राण मुकुन्द-पाद-तुलसीम् मूर्धन् नम अधोक्षजम्

Analysis

Word Lemma Parse
जिह्वे जिह्वा pos=n,g=f,c=8,n=s
कीर्तय कीर्तय् pos=v,p=2,n=s,l=lot
केशवम् केशव pos=n,g=m,c=2,n=s
मुररिपुम् मुररिपु pos=n,g=m,c=2,n=s
चेतो चेतस् pos=n,g=n,c=8,n=s
भज भज् pos=v,p=2,n=s,l=lot
श्रीधरम् श्रीधर pos=n,g=m,c=2,n=s
पाणि पाणि pos=n,comp=y
द्वंद्वैः द्वंद्व pos=n,g=m,c=8,n=s
समर्चय समर्चय् pos=v,p=2,n=s,l=lot
अच्युत अच्युत pos=n,comp=y
कथाम् कथा pos=n,g=f,c=2,n=s
श्रोत्र श्रोत्र pos=n,comp=y
द्वयैः द्वय pos=n,g=m,c=8,n=s
त्वम् त्वद् pos=n,g=,c=1,n=s
शृणु श्रु pos=v,p=2,n=s,l=lot
कृष्णम् कृष्ण pos=n,g=m,c=2,n=s
लोकय लोकय् pos=v,p=2,n=s,l=lot
लोचन लोचन pos=n,comp=y
द्वयैः द्वय pos=n,g=m,c=8,n=s
हरेः हृ pos=v,p=2,n=s,l=vidhilin
गच्छ गम् pos=v,p=2,n=s,l=lot
अङ्घ्रि अङ्घ्रि pos=n,comp=y
युग्म युग्म pos=n,comp=y
आलयम् आलय pos=n,g=m,c=2,n=s
जिघ्र घ्रा pos=v,p=2,n=s,l=lot
घ्राण घ्राण pos=n,g=m,c=8,n=s
मुकुन्द मुकुन्द pos=n,comp=y
पाद पाद pos=n,comp=y
तुलसीम् तुलसी pos=n,g=f,c=2,n=s
मूर्धन् मूर्धन् pos=n,g=m,c=8,n=s
नम नम् pos=v,p=2,n=s,l=lot
अधोक्षजम् अधोक्षज pos=n,g=m,c=2,n=s