Original

वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षंकुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेषम् ।इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठंवृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् ॥ १ ॥

Segmented

वन्दे मुकुन्दम् अरविन्द-दल-आयत-अक्षम् कुन्द-इन्दु-शङ्ख-दशनम् शिशु-गोप-वेषम् इन्द्र-आदि-देव-गण-वन्दित-पाद-पीठम् वृन्दावन-आलयम् अहम् वसुदेव-सूनुम्

Analysis

Word Lemma Parse
वन्दे वन्द् pos=v,p=1,n=s,l=lat
मुकुन्दम् मुकुन्द pos=n,g=m,c=2,n=s
अरविन्द अरविन्द pos=n,comp=y
दल दल pos=n,comp=y
आयत आयम् pos=va,comp=y,f=part
अक्षम् अक्ष pos=n,g=m,c=2,n=s
कुन्द कुन्द pos=n,comp=y
इन्दु इन्दु pos=n,comp=y
शङ्ख शङ्ख pos=n,comp=y
दशनम् दशन pos=n,g=m,c=2,n=s
शिशु शिशु pos=n,comp=y
गोप गोप pos=n,comp=y
वेषम् वेष pos=n,g=m,c=2,n=s
इन्द्र इन्द्र pos=n,comp=y
आदि आदि pos=n,comp=y
देव देव pos=n,comp=y
गण गण pos=n,comp=y
वन्दित वन्द् pos=va,comp=y,f=part
पाद पाद pos=n,comp=y
पीठम् पीठ pos=n,g=m,c=2,n=s
वृन्दावन वृन्दावन pos=n,comp=y
आलयम् आलय pos=n,g=m,c=2,n=s
अहम् मद् pos=n,g=,c=1,n=s
वसुदेव वसुदेव pos=n,comp=y
सूनुम् सूनु pos=n,g=m,c=2,n=s