This page has not been fully proofread.

२५ रुचिरञ्जनस्तोत्रम्
२६ पादादियमकस्तोत्रम्
२७ पादमध्ययमकस्तोत्रम्
२८ पादान्तयमकस्तोत्रम्
२९ एकान्तरयमकस्तोत्रम्
३० महायमकस्तोत्रम्
३१ नतोपदेशस्तोत्रम्
३२ शरणागतोद्धारणस्तोत्रम्
३३ कर्णपूरस्तोत्रम्....
३४ अग्र्यवर्णस्तोत्रम्
३५ ईश्वरप्रशंसास्तोत्रम्
३६ स्तुतिफलप्राप्तिस्तोत्रम्
३७ स्तुतिप्रशंसास्तोत्रम्
३८ पुण्यपरिणामस्तोत्रम्
वंशवर्णनम्
 
....
 
....
 
....
 
....
 
....
 
....
 
....
 
....
 
....
 
....
 
....
 
....
 
....
 
....
 
....
 
..M
 
....
 
....
 
....
 
....
 
....
 
...
 
....
 
....
 
....
 
....
 
....
 
....
 
...
 
....
 
****
 
३०
 
१९६
 
समुदित लोकसंख्या १४०९
 
....
 
३५
 
३४
 
२७
 
....
 
८१
 
३०
 
४९
 
१३
 
२५
 
४१
 
२०
 
३२३
 
३३१
 
३३९
 
३४९
 
३५८
 
३८६
 
३९४
 
३९६
 
४१७
 
४२६
 
४३८
 
४४२
 
४५०
 
Digitized by Google