This page has not been fully proofread.

मांस: 55008
 
सिंहसुवर्चला()+ gf] इत्यर्थे 8.
+
& of s&wet Ôs √+ ४०√√1+ यात्रिकः (58, यात्राकर्तरि
So+Jo+.
मांस: 08, अ०पु० लकारे
 
मा , अव्य० आशङ्कायाम् ७४०
माकिम् ०९, अव्य० वर्जने २००२.
माण्डनिकम् २००७, अ० न० भूषणे

मातृकाऽन्तः २०४२, अ०पु० क्षकारे
माधवः ४, अ०पु० इकारे
माया , आ०सी०
मायापुरी
 
) हरिद्वारे
 
esex.
 
मारिषः(मर्षः) 8२8
(8), 2.
मारि(रु)षम् -8 (.)३२, अ० न० तण्डु - राधिका
लीये 8+.
मुण्डासिनी २०३, ई०सी० तृणभेदे
 
[8. रोमहृत्
 
ము
 
9
 
६०
 
भस्मनि
 
10
 
JH
 
[@cw.
 
(४०)
 
युवक: 05, अ०पु० यूनि. ().
 
आजा म
 
ము
 
मु(म)द्गलः (b) ू0, 2.
मूलमन्त्रः २०२१, अ०पु० नारायणा-
[ष्टाक्षरमन्त्रे २००७७ ७३ও ৯০(৯.
मूलिक: 08, अ०पु० वृक्षे ३६.
मेघनादानुलासकः ३०
पु० मयूरे ३००.
मेदस्कृत्
 
लकुली ०, न्०पु० हकारे .. :
अ० ललाटफलक: ०००० अ०० प्रशस्ते
ललाटे (२४) verww.
 
४, त्० पु०मांसे ०. लक्ष्मीः ०३, ई०सी० चकारे . [•
 
मेरुः , उ०पु० क्षकारे 4.
 
कम लोहसार: 5२००४, अ०पु० साराख्यलोहे
मेषः ३, अ०पु० नकारे 5. [300. लोहितः, अ०० पकारे .
मोटनम् ३० अ०न० अङ्गुलिमोटने
 
मौर्वम् ३९४९, अन० काण्डे ३०,
 
నింద ఆశ్చర్యము.
 
यद्यपि ०९, अव्य० विचार्य दृष्टे सति
 
वामकर्णः २०२०४४०
 
O
 
र ४
रक्त: ० अ० पु० रुधिरोद्गारिणि ३०
८०८०(৯৯)).
 
20
 
रक्ताक्ष: (ख्य:) ४७०३ (8), अ० पु०
वत्सरभेदे २०२४).
 
रङ्गदा ४०, आ०सी० स्फटिकायान् -
रतिः ४०९, इ०सी० णकारे ०.
 
8, ई०सी० )8. राजपुत्रिका, आ० सी० आटौ
 
[().
 
आ० सी० राधायाम्
, त्०० हरिताले 8
[मृग्याम् ३६.
रोहिती 6°508, ई०सी० लताभेदे ३ ०३;
 
దళము.
 
ई० सी० काश्याम्
 

 
गाह, अव्य० स्नाने
वराणसी २००
वारणासी २४०६ इ.
२० अ०० क्षकारे
यत्त्र १४, अव्य॰ अनवकृप्त्यमर्षगर्हाश्चर्येषु वा अव्य उपमायाम् ॰ २,
 
यत्तत्
 
, अव्य० हेतौ ३.
 
• वर्णान्त:
 
, ..
 
७৯৯ ১(ভ৯০৯৯) ७२०() वाचा
 
D
 
, अव्य० वाचि २
वामकर्ण: २४४, ऊकारे . -नेत्रम्
-३(४, ईकारे .
 

 
४४
 
रो